(නි)වහල්

Posted: February 4, 2013 in දේශපාලන, සමාජ
Tags: , , ,
නාන ගෙට වැද
දොර වසා
අගුළු ලාගෙන
තෘප්ත කූජන නෑසෙන්නට
දිය මලෙන්
දිය ඉහිරෙන්නට හැර
ස්වයංව මෝචනය කෙළෙමි
නිදහසේ
ආහ්ලාදය
එළියට විත් බලන විට
දොරකඩ ළඟ රැකවල් ලා
කඩු ගත් සිංහයන්
Advertisements
Comments
  1. උතුරින් හැඩි දෙමලු – දකුණෙක් ගොලු මුහුද , කෙසේ නම් අතපය දිගහැර නිදාගන්නෙම්ද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s